ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

sabato 10 ottobre 2020

"ΝΑΠΟΛΗ, ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ". "NAPOLI, CIPRO E IL RISORGIMENTO GRECO". Tre Mostre parallele a Napoli, ad Atene e a Nicosia (15 marzo - 28 maggio 2021) per il bicentenario della rivoluzione greca del 1821.

PROGETTO SINERGICO 
“NAPOLI, CIPRO E IL RISORGIMENTO GRECO”
"ΝΑΠΟΛΗ, ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ"

MOSTRE PARALLELE 
A NAPOLI, AD ATENE E A NICOSIA 
PER IL BICENTENARIO
DELLA RIVOLUZIONE GRECA
1821-2021

Ideazione  e coordinazione organizzativa 
prof. Jannis Korinthios

Enti Promotori
Archivio di Stato di Napoli, Napoli-ITALIA
General State Archives, Atene-GRECIA
In sinergia con: Istituto di Studi Ciprioti, Nicosia-CIPRO
Presentazione del progetto

Ιl 1821 rappresenta una data importante per la storia della Grecia e dell’Europa. 
Nel 2021 cade il bicentenario della Rivoluzione Greca del 1821.
L’ASNa e  i General State Archives della Grecia, in sinergia con l’Istituto di Studi Ciprioti di Nicosia, hanno deciso di promuovere congiuntamente due Mostre parallele temporanee su base archivistico-documentale dal titolo: NAPOLI, CIPRO E IL RISORGIMENTO GRECO (1821-1830)
Le Mostre saranno allestite con una selezione tra i molti documenti storici -originali e/o riprodotti digitalmente- conservati sia nell’Archivio di Stato di Napoli che  negli Archivi Generali della Grecia.
Gli stessi documenti saranno esposti rispettivamente a Napoli, ad Atene e a Nicosia in forma originale o in riproduzione digitale.
Potranno così essere esposti per la prima volta, negli spazi espositivi degli Enti Promotori,  rilevanti  e inediti documenti storici, originali e/o in riproduzione digitale, al fine di stimolare sia la ricerca che la riflessione storica sul Risorgimento Greco.
Gli Enti Promotori promuoveranno tutte le attività collegate a questo progetto espositivo: allestimento dei documenti, preparazione del catalogo elettronico in italiano e in greco, pianificazione dell’attività promozionale, pubblicazione di uno stampato commemorativo in italiano e in greco, seminari e visite guidate, coinvolgendo scuole, istituzioni e università  in Italia, in Grecia e a Cipro.

Luogo espositivo 
Le tre Mostre parallele saranno ospitate negli spazi espositivi dei tre Enti Promotori, a Napoli, ad Atene e a Nicosia. 
Le stesse potranno essere in seguito trasferite in forma digitale anche in altri luoghi espositivi in Italia, in Grecia e a Cipro.
Nell’Archivio di Stato di Napoli le sale espositive della Mostra saranno la Sala Filangieri e la Sala del Catasto, entrambe con affreschi importanti di Belisario Corenzio.

Data
Le tre Mostre parallele verranno inaugurate a Napoli, ad Atene e a Nicosia,  il 15 marzo 2021, alle ore 11.00. L’inaugurazione delle tre Mostre sarà trasmessa in diretta streaming nei siti dei due Archivi  e della Società di Studi Ciprioti e attraverso la pagina fb dedicata.
Durata
Le Mostre saranno aperte dal 15 marzo al 28 maggio 2021, nonché fruibili digitalmente attraverso i siti degli Enti stessi.
Fonti: 
1. Archivio di Stato di Napoli, ITALIA
Documenti ufficiali, memorie storiche, dell’archivio storico del Regno delle Due Sicilie selezionati dall’ideatore del progetto sinergico prof. Jannis Korinthios.
2. General State Archives, GRECIA
Archivi e collezioni dagli Archivi Generali della Grecia, centrali e periferici.
3. Istituto di Studi Ciprioti, CIPRO

Documenti archivistici e da collezioni private sulla partecipazione di Cipro alla Rivoluzione Greca, scelti dal dottor Ioannis Eliades.
3. Collezioni private, ITALIA

  • Collezione FAMIGLIA TYPALDOS.
  • Collezione PAUL KYPRIANOU.
  • Collezione JANNIS KORINTHIOS.


Nessun commento:

Posta un commento