ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

martedì 17 luglio 2012

Οι Έλληνες της Νάπολης τα τελευταία 500 χρόνια σε ηλεκτρονική έκδοση


Μόλις εκδόθηκε!Indice Generale


Prefazione..................................................................................................... Pag. 7


Parte Prima

Diaspora, humus e innesto


Capitolo I: I Primordi................................................................................... » 11

1. Il fattore Ulisse e la diaspora.................................................................... » 11

2. L’humus dell’Italia meridionale: persistenze greche.................................. » 12

3. Le due fratture: lo scisma del 1054 e le crociate........................................ » 13

4. Esodo dei dotti dal XIV sec. in poi.......................................................... » 15

5. Migrazioni e innesti................................................................................. » 17

6. Il ruolo trainante della cultura................................................................. » 21

7. Focolai di resistenza................................................................................. » 23


Capitolo II: Il pioniere.................................................................................. » 27

1. Un Paleologo, fondatore della chiesa greca............................................... » 27

2. Discendenti ed eredi di Tommaso Assan Paleologo.................................. » 34

3. Carlo V fa evacuare i greci di Morea........................................................ » 35

4. L’esodo .................................................................................................... » 40

5. L’accoglienza di don Pedro de Toledo....................................................... » 43


Capitolo III: La fratria.................................................................................. » 45

1. Primo statuto........................................................................................... » 45

2. Il regio delegato del sodalizio................................................................... » 47

3. Universitates, nationes e phratriae............................................................ » 48

4. Privilegi elargiti dai pontefici................................................................... » 51

5. Tratti peculiari delle fratrie della diaspora................................................ » 58

6. Prosperità della fratria.............................................................................. » 59

7. Successivi statuti del sodalizio.................................................................. » 62


Parte Seconda

Moti, rivendicazioni e integrazione


Capitolo IV: Moti e fermenti........................................................................ » 71

1. La controriforma e la politica orientale del papato.................................... » 71

2. Fermenti rivoluzionari.............................................................................. » 72

3. Lavorio politico........................................................................................ » 80

4. Spionaggio............................................................................................... » 83

5. I fratelli Melisseno................................................................................... » 91


Capitolo V: Patronato: rivendicazioni e compromessi................................ Pag. 95

1. La cappellania di Cortese Brana .............................................................. » 95

2. La rettoria di Niceforo Melisseno............................................................. » 104

3. Il decreto di Scipione Rovito.................................................................... » 110

4. Le rivendicazioni...................................................................................... » 113

5. La transazione.......................................................................................... » 115


Capitolo VI: Integrazione............................................................................. » 123

1. Il privilegio dell’albinaggio....................................................................... » 123

2. Incameramenti e pesi............................................................................... » 128

3. Storie di quartiere.................................................................................... » 138

4. Il consule della nazion e l’arruolamento di chimarrioti.............................. » 141

5. Crisi congiunturale e declino demografico............................................... » 142


Capitolo VII: Il greco di Napoli................................................................... » 147

1. Il pittore Belisario Corenzio..................................................................... » 147

2. Opere di Corenzio................................................................................... » 153


Parte Terza

Radicamento e svolta


Capitolo VIII: Radicamento......................................................................... » 161

1. Napoli nel Settecento............................................................................... » 161

2. Ingerenze dei delegati............................................................................... » 163

3. Tutela del rito greco orientale................................................................... » 165

4. Dionisio Cigala, parroco di genio implacabile........................................... » 168

5. Negozianti e venditori di caffé................................................................. » 181

6. Erogazioni benefiche................................................................................ » 182

7. Nobiltà decaduta...................................................................................... » 189

8. Acquisizioni immobiliari.......................................................................... » 192

9. Flussi migratori e il reggimento Real Macedone....................................... » 201

10. Nuove colonie greche............................................................................... » 211


Capitolo IX: La svolta................................................................................... » 213

1. Radicale restauro..................................................................................... » 213

2. Il pittore Eustachio Caruso...................................................................... » 215

3. La disputa tra veneziani e ottomani......................................................... » 217

4. Statuto del 1764....................................................................................... » 223

5. Prevaricazioni dei delegati Caruso e Mancini........................................... » 230

6. Dopo il giro di boa del 1764.................................................................... » 238

7. Primordi risorgimentali............................................................................ » 242

8. Le memorie della real chiesa e confraternita............................................. Pag. 244

9. Delibere e dispacci notevoli...................................................................... » 247

10. Lista dei governatori del sodalizio............................................................ » 251

11. Elenco dei cappellani della chiesa............................................................. » 253

12. Privilegi per la comunità di Messina........................................................ » 256

13. Fermento della diaspora........................................................................... » 260


Parte Quarta

Insidie, conversioni e asservimento


Capitolo X: Restaurazione e offensiva......................................................... » 267

1. All’alba di un secolo travagliato............................................................... » 267

2. Pascià di Giannina e corte di Napoli........................................................ » 271

3. Periodo napoleonico................................................................................. » 272

4. Difesa dell’autonomia durante il decennio francese.................................. » 274

5. Restaurazione........................................................................................... » 279

6. Il concordato del 1818.............................................................................. » 283

7. Il sodalizio durante il nonimestre............................................................. » 284

8. Narrazione dell’uccisione di Alì pascià..................................................... » 288

9. La disputa sulla vigilanza......................................................................... » 291

10. Nuovo regolamento della nazione a Venezia............................................. » 293

11. Insurrezione dei greci............................................................................... » 294

12. Lo sconoscente curato Nestore Palli......................................................... » 300

13. Imposizioni concordatarie e reazioni diplomatiche................................... » 308


Capitolo XI: Vessazioni e usurpazione......................................................... » 319

1. L’intrusione.............................................................................................. » 319

2. Obbligo della professione di fede............................................................. » 324

3. Abiure e conversioni................................................................................. » 331

4. Usurpazione del sodalizio........................................................................ » 334

5. Tensioni nel trentennio............................................................................ » 339

6. L’offensiva degli italogreci........................................................................ » 345

7. Intervento della consulta.......................................................................... » 350

8. La sovrintendenza di Scotti...................................................................... » 354

9. Il regio decreto del 20 settembre 1852...................................................... » 363

10. Una relazione sulla chiesa di Barletta....................................................... » 365

11. Proteste diplomatiche contro le persecuzioni dei greci.............................. » 367

12. Il curato Camarda alla rivoltura dei siciliani............................................ » 370

13. La cappellania di Costantino Tamburi..................................................... » 380

14. Jeno sempre desideroso di figurare........................................................... » 388

15. Il rescritto del 1858.................................................................................. » 392

16. Reazioni contro il rescritto del 1858......................................................... » 397

17. Cimitero greco......................................................................................... Pag. 399

18. Demetrio Lecca....................................................................................... » 407

19. Albo......................................................................................................... » 410

20. Elenco dei governatori.............................................................................. » 424

21. Permute immobiliari................................................................................ » 428

22. Donazioni................................................................................................ » 432

23. Sussidi e maritaggi nell’Ottocento........................................................... » 433

24. Solidarietà tra sodalizi diasporici.............................................................. » 446


Parte Quinta

Riscossa e riconoscimento, dissesti


Capitolo XII: La riscossa............................................................................... » 451

1. Greci e italogreci..................................................................................... » 451

2. Dopo il risorgimento................................................................................ » 453

3. La legge del 3 agosto 1862....................................................................... » 466

4. La convenzione del 1865.......................................................................... » 473

5. Costituzione di un coro polifonico........................................................... » 487

6. Impugnazione della convenzione del 1865 e offensiva giudiziaria............. » 489

7. Ricerca di una soluzione legislativa.......................................................... » 507

8. Pretensioni dei calabresi........................................................................... » 511

9. Tentativo di clonazione............................................................................ » 513

10. La congrega arbitraria e fantastica............................................................ » 515

11. Legge 13 luglio 1877................................................................................ » 520

12. La legge Mancini e il sodalizio di Messina............................................... » 529


Capitolo XIII: Dissesti e imbarazzi.............................................................. » 535

1. Nuove avversità........................................................................................ » 535

2. Il sodalizio in soccorso di Creta e delle regioni irredente.......................... » 537

3. Minacce per l’indipendenza amministrativa del sodalizio........................ » 540

4. Solidarietà con la comunità russa............................................................. » 555

5. Donne di vituperevole condotta............................................................... » 559

6. Tracollo finanziario................................................................................. » 561

7. Lesioni negli stabili.................................................................................. » 566

8. Urgenti interventi di restauro................................................................... » 570

9. Apertura di una sottoscrizione................................................................. » 573

10. Missione Martyris in Russia..................................................................... » 581

11. Carteggio missione Martyris.................................................................... » 586

12. Legge 17 luglio 1890................................................................................ » 596

13. Sentenza del consiglio di Stato del 20 novembre / 17 dicembre 1897....... » 599

14. Un carteggio tra Napoli e Venezia............................................................ » 603

15. Eruditi greci a Napoli.............................................................................. » 605

16. Compositori greci a Napoli...................................................................... Pag. 610

17. Costantino Eutimiades............................................................................ » 611

18. Costantino Callisti.................................................................................. » 613

19. Inchiesta Furgiuele................................................................................... » 619

20. La crisi di fine secolo................................................................................ » 622

21. Contenzioso con espropri tra fine ’800 e inizi ’900.................................. » 628


Parte Sesta

Patriarcato, fascismo, guerra e pace


Capitolo XIV: Postumi della crisi, patriarcato, catastrofi, esodi e diaspore.» 641

1. Avvicendamenti di cappellani.................................................................. » 641

2. Il sodalizio si rimette in marcia................................................................ » 648

3. Lavori di consolidamento della chiesa...................................................... » 653

4. Rivendicazioni del di Capone.................................................................. » 654

5. L’archivio trafugato.................................................................................. » 657

6. La diaspora e il patriarcato di Costantinopoli.......................................... » 659

7. La catastrofe del 1922.............................................................................. » 673

8. Legami di comunanza con i profughi russi.............................................. » 681


Capitolo XV: Fascismo, istruzione, guerra e sequestro, pace e indennizzi.. » 685

1. La confraternita durante il fascismo......................................................... » 685

2. Rivalse toponomastiche........................................................................... » 694

3. Sovvenzioni di studio (1933-1940)........................................................... » 696

4. Riprogettazione del rione Carità.............................................................. » 700

5. Sequestro dei beni del sodalizio................................................................ » 706

6. Dopo la firma della pace.......................................................................... » 723

7. Bonifica del rione Carità con permuta di suoli......................................... » 729

8. Ricostruzione e risarcimento.................................................................... » 732


Postfazione................................................................................................... » 737


Fonti


Fondi archivistici......................................................................................... » 739

Cronotassi degli Arcivescovi di Napoli....................................................... » 745

Bibliografia: Pubblicazioni dei preti e/o confratelli della confraternita..... » 747


Bibliografia generale.................................................................................... » 751


Indice dei nomi............................................................................................ » 759

Γιάννης Κορίνθιος

Οι Έλληνες της Νάπολης από το 16ο αιώνα μέχρι σήμερα

Ένα πετυχημένο μπόλιασμα

σσ. 771

Ebook editrice jakor, Napoli luglio 2012

Θα διατίθεται έναντι 25 ευρώ από το Σεπτέμβριο 2012!

Οι διάφορες μετακινήσεις πληθυσμών σημάδεψαν ανεξίτηλα την ιστορία της Ευρώπης. Η Ελλάδα και η Ιταλία, χάρη στη Μεσόγειο, ανέπτυξαν μια κοινή ιστορία. Από την αρχαιότητα στην μεσημβρινή Ιταλία ρίζωσε μια άλλη Ελλάδα. Οι διάφορες κοινότητες της διασποράς, που ιδρύθηκαν στη Δύση μετά τη πτώση της Πόλης και εξαιτίας της επέκτασης των Οθωμανών στα Βαλκάνια, διετέλεσαν εστίες προώθησης της παλιγγενεσίας και διέδωσαν την ελληνική παιδεία στην Ευρώπη, αλλά και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό στον ελληνικό χώρο.

Η ελληνική κοινότητα της Νάπολης χάρισε αίγλη στη διασπορά, στην Ελλάδα, στη Νάπολη, στην Ιταλία και στην Ευρώπη.

Η διασπορά των Ελλήνων είναι ένα κλειδί για να κατανοήσουμε την ιστορία του νεώτερου Ελληνισμού στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο.

Appena pubblicato!

Jannis Korinthios

I greci di Napoli dal '500 ad oggi

Un innesto riuscito

pp. 771

Ebook editrice jakor, Napoli luglio 2012

In vendita a 25 euro da settembre 2012!

Le varie diaspore hanno segnato la storia dell'Europa.

La Grecia e l'Italia, grazie al Mediterraneo, sono legate da una storia 'comune'. Fin dall'antichità in Italia meridionale è attestata stabilmente un'altra Grecia. Le varie comunità della diaspora, sorte in Occidente dopo la caduta di Costantinopoli e l'espansione ottomana nell'area balcanica, diventarono fucine di ideali risorgimentali e promotrici della cultura greca in Europa, nonché della cultura europea nell'Oriente ellenico.La comunità greca di Napoli ha dato lustro alla diaspora, alla Grecia, a Napoli, all'Italia e all'Europa.

La diaspora dei greci è un nodo fondamentale per capire la storia dell'Ellenismo moderno in Europa e nel Mediterraneo.