ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

domenica 9 luglio 2017

Ancient Greek Dictionary HOEPLI by Jannis Korinthios

because of the aboundance of entries, and the comprehensiveness of verbal paradigms, constructions, phraseology, and idioms.
This dictionary is a definitive tool for the modern study of ancient greek, away from both oversimplification and complexity, allowing effortless consultation to a wide range of users. The entry list includes all words used by authors commonly studied in secondary schools specializing in classical studies. Translations have been choosen in order to respect the current use of Italian language.


GRANDE DIZIONARIO GRECO CLASSICO HOEPLI

You can try it
» in the online version
» in the downloadable version
» in both the downloadable and online version

You can buy it
» in the online version for 29.80 €
» in the downloadable version for 49.80 €
» in both the downloadable and online version for 54.80 €

Do you already have a serial number for the downloadable version?
» Download it from here!

Do you already have a subscription for the online version?
» Click here to access!
» Click here to renew
Databank:
[version: 2017]
• over 140.000 entries
• 7.500 verbal paradigs and inflected forms
• 25.000 constructions
• 13.500 phrases and proverbs
• 4.500 synonyms and antonyms
• 750 greek prefixes and suffixes used in Italian

Search software:
[version: 17.1.hpgreek]
• Direct search of the headword index
• Advanced search by field:
  - Headwords
  - Translations
  - Entire text
  - Using predefined parameters
• Use of wild-card characters and logical operator
• Instant search of every word within an entry

You need a politonic greek keyboard if you want to search for greek words.http://www.elexico.com/en/Products/All_products/1642812-1930385-2104344-2104335.html GRANDE DIZIONARIO GRECO CLASSICO 
HOEPLI
ὁράω
vedo, guardo, volgo gli occhi, fisso lo sguardo, miro, bado, attendo, osservo, scorgo.
Costruzioni
1. ὁράω τι vedo qcs. 
2. ὁράω τινά vedo qcn. 
3. ὁράω + pt. predic. 
4. ὁράω + inf. 
5. ὁράω εἰ vedo se. 
6. ὁράω + avv. 
7. ὁράω ὅτι vedo che. 
8. ὁράω τί τινι provvedo qcs. per qcn. 
9. ὁράω εἴς τι vedo verso qcs. 
10. ὁράω εἴς τινα fisso gli occhi su qcn. 
11. ὁράω πρός τι guardo verso qcs. 
12. ὁράω πρός τινα guardo verso qcn. 
13. ὁράω μή bado che.
Locuzioni
1. avv. ὑπόδρα ἰδών con sguardo torvo. 
2. acc. avv. ἀχρεῖον ἰδών con sguardo smarrito. 
3. φῶς ὁρᾶν vedere la luce, essere vivo. 
4. inf. fin. consec. δεινὸς ἰδεῖν terribile a vedersi. 
5. inf. fin. consec. στυγνὸς ἰδεῖν cupo d'aspetto, torvo d'aspetto. 
6. inf. fin. consec. θαῦμα ἰδέσθαι meraviglia a vedersi, cosa straordinaria a vedersi. 
7. ὡς ὁρᾷς come vedi, come puoi constatare. 
8. impr. aor. a. assol. ἴδε, ἰδέ guarda, ecco. 
9. impr. aor. m. assol. ἰδοῦ, ἰδού ecco.
Proverbi
ὁρῶντας μὴ ὁρᾶν καὶ ἀκούοντας μὴ ἀκούειν avendo gli occhi non vedere, avendo le orecchie non udire.
Fraseologia
1. ἡ ἐμὴ γυνὴ ὑπὸ τούτου τοῦ ἀνθρώπου ὀφθεῖσα χρόνῳ διαφθείρεται mia moglie essendo stata adocchiata da questo uomo si lascia corrompere con il passare del tempo. 
2. τί γὰρ ἔδει μ᾿ ὁρᾶν ὅτῳ γ᾿ ὁρῶντι μηδὲν ἦν ἰδεῖν γλυκύ… che bisogno c'era che io avessi la vista, io per cui nulla, avendo la vista, vi sarebbe dolce a vedere? 
3. εἶδον γὰρ βαλιὰν ἔλαφον λύκου αἵμονι χαλᾷ σφαζομέναν ho sognato infatti che una cerva screziata veniva sgozzata dall'artiglio insanguinato d'un lupo. 
4. ὁρῶ τὰ παρόντα πράγματα πολλὴν δυσκολίαν ἔχοντα καὶ ταραχήν vedo che le vicende attuali presentano molta difficoltà e confusione. 
5. ὁρᾶτε ἐν οἵῳ ἐστέ vedete in che condizioni versate. 
6. ὀρθοῖς ὄμμασιν ὁρᾶν τινα guardare qcn. dritto negli occhi, guardare qcn. senza timidezza. 
7. μέγα θαῦμα τόδ᾿ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι grande è questo prodigio che vedo con gli occhi. 
8. Ζεὺς ὁ πάνθ᾿ ὁρῶν Zeus che tutto vede. 
9. ἥδεται τὸ φῶς ὁρῶν gioisce di vedere la luce. 
10. δέδοικα τάσδ᾿ ὁρωμένη temo a vedere queste, provo sgomento a vedere queste. 
11. βουλοίμην δ᾿ ἂν ἐγὼ οἴκαδέ τ᾿ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι e io vorrei venire a casa e vedere il giorno del ritorno. 
12. θεᾶσθε ἰδού ecco, guardate. 
13. ἰδέσθω δ᾿ εἰς ὕβριν si volga lo sguardo alla violenza. 
14. ἴδωμεν τί ποτε καὶ λέγομεν riflettiamo sul senso delle nostre parole.
Paradigma
impf. a. ἑώρων, aor. a. 2 εἶδον io vidi, pf. a. ἑόρακα, ἑώρακα, ὄπωπα, pr. m. ὁρῶμαι, impf. m. ἑωρώμην, ft. m. ὄψομαι, aor. m. 2 εἰδόμην, ft. p. ὀφθήσομαι, aor. p. ὤφθην, pf. m. ἑόραμαι, ἑώραμαι, ὦμμαι, pf. a. 3 οἶδα io so, agg. vb. ὁρατός -ή -όν visibile, ὁρατέον bisogna vedere, ὀπτός -ή -όν visibile, ὀπτέον bisogna vedere.
Sinonimi

ὄσσομαι, βλέπω, ἀθρέω, θεάομαι, ὀπωπέω.

Nessun commento:

Posta un commento