ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

venerdì 4 marzo 2016

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».

04-03-2016, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η/2016  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 3η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
1.1. Έγκριση ή μη του Κανονισμού Ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων (πλην της Δ.Ε. Αγρινίου) του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 10/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
1.2. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 17/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
  • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
  1. 3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής). 
  1. 4.     Επανακαθορισμός  Δημοτικού  Φόρου  έτους   2016. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 17/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Ζωής κ. Γκούντας). 
  1. 5.     Καθορισμός  τέλους  χρήσης  βυτιοφόρου  για  το  έτος  2016. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 16/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Ζωής κ. Γκούντας). 
  1. 6.     Αποδοχή όρων αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αγρινίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014, την υπ’ αριθμ. 3541/15-1-2015 απόφαση του Δ. Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και την υπ’ αριθμ. 3576/17-12-2015 τροποποιητική απόφαση αυτής. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 38/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Ζωής κ. Γκούντας). 
  1. 7.     Ίδρυση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης). 
  • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Γαμβρούλης Θεμιστοκλής συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
  1. 8.     Καθορισμός θέσεων Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής). 
  1. 9.     Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 162/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου περί  «Σύστασης πέντε (5) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ., σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης».
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας). 
1.10.  Έγκριση ή μη προσχώρησης του Δήμου Αγρινίου στο Σύμφωνο Δημάρχων υπέρ της Τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής). 
1.11.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος  για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

Nessun commento:

Posta un commento