Συνεδρίαση δημ. συμβουλίου Πάρου, στις 9/3/2016

ΘΕΜΑ 1ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Πάρου Δ’ Τριμήνου οικ. έτους 2015.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μεταφοράς χρηματικού υπολοίπου 31/12/2015 -  Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2016 Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός ελεγκτών ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης οικ. έτους 2016 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών επιτροπής καταμέτρησης επιφανειών για τον υπολογισμό ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ
ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Σφαγείων & συντήρησης του εξοπλισμού των σφαγείων στα πλαίσια της από 13-02-2014 σύμβασης μίσθωσης των εγκαταστάσεων αυτών.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου οικ. έτους 2015.
ΘΕΜΑ 7ο: Ψήφισμα για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».