ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

martedì 9 maggio 2017

1. Il greco fa testo! ΕΥΦΗΜΟΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΝΩΜΑΝ. Frasi in greco antico per riflettere.

Una frase in greco ogni tanto per riflettere,
per vivere consapevolmente il presente,
per affrontare un futuro migliore.

Perché il greco fa testo!
Perché il greco fa bene!


oiJ a[nqrwpoi oJmoivw" ta;" ajkoa;" tw'n progegenhmevnwn ajbasanivstw" par∆ ajllhvlwn devcontai.
Gli uomini parimenti si tramandano le tradizioni orali degli antenati di generazione in generazione senza preoccuparsi della loro attendibilità.


Nessun commento:

Posta un commento