ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ
Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ημερομηνίας 1 Μαρτίου αρ. Φύλλου 24,
δημοσιεύθηκε η εξουσιοδοτική Διάταξη 
για την ανακήρυξη Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας. 
Ο Νόμος είναι 4456/2017 και άρθρο 35.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4456
Άρθρο 35
Εξουσιοδοτική διάταξη ανακήρυξης
«Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας»
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, ορίζεται «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας» και
καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο αυτής, με σκοπό
την ανάδειξη και προώθηση ιδίως εθνικών, κοινωνικών,
φιλολογικών, πολιτιστικών ή άλλων θεμάτων. Με την
ως άνω απόφαση καθορίζεται η οργάνωση και το πε-
ριεχόμενο των σχετικών εκδηλώσεων και ενεργειών, η
προώθηση της διεθνούς καθιέρωσης, καθώς και κάθε
άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα που
αφορά στις πραγματοποιούμενες κατά την «Παγκόσμια
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας» δράσεις.