ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

giovedì 19 maggio 2016

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca sostiene la Maratona Letteraria GrecaProt. n. AOODRCA/RU/6075
Napoli, 28 aprile 2016
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IV
Ai dirigenti dei Licei Classici statali Ai dirigenti dei Convitti Nazionali
Ai coordinatori delle attività educative e didattiche dei Licei Classici paritari
e, p.c. Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR Campania
LORO SEDI
page1image6160
Oggetto: “Maratona Letteraria Greca”- prima edizione
Questa Direzione, nel quadro delle iniziative indirizzate alla promozione degli studi classici, propone all’attenzione delle SS.LL l’iniziativa “Maratona Letteraria Greca”, promossa dalla Comunità Ellenica Italiana e alla quale l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli ha dato la sua adesione.
La prima edizione dell’iniziativa, nel corso della quale vi sarà una lettura alternata di passi in lingua greca e italiana di testi selezionati, si terrà nella Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli, venerdì 20 maggio 2016, dalle ore 10.00 alle 17.00, nell’ambito del progetto IL GRECO FA TESTO e della prima Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca.
Per l’adesione e per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al seguente recapito: Jannis Korinthios, tel: 3388013550, e-mail: jakori@alice.it.
page1image13256
Si invitano le SS.LL. a dare ampia diffusione all’iniziativa.
Il Direttore Generale F.to Luisa Franzese 


www.campania.istruzione.it/.../Nota_2016_%20USRCA_Maratona%20Letteraria%20...

Nessun commento:

Posta un commento