ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

sabato 9 aprile 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση της ΟΕΚΑΙ και το ψήφισμα της ΚΕΔΕ για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας»Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 31-3-2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                         ΑΔΑ: 7ΘΟΘΩΛΤ-ΝΧΛ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 3-31/3/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 3/48/2016 απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ              ΑΠΟΝΤΑ
Ν.Λιόλιος                          Η.Κολομτσάς                        Γ.Σταθουλόπουλος               Δ.Χρήστου
                                                                              Ι.Θεοδοσίου-Συροπούλου         Ι.Παπαγεωργίου
                                                                                     Β.Καρατράντος                   Ν. Σωτήρχου
                                                                                    Δ.Τσοχαντάρης               Β.Σίμου-Παλαιολόγου
                                                                                        Γ.Γουρνάς                          Αλ.Κούρος
                                                                                      Ι.Χριστοφόρου                      Κ.Πάσσας
                                                                                         Α.Θεοχάρης
                                                                                         Γ.Βλαχάβας
                                                                                          Ι.Κούρος
                                                                                  Ν.Παπαχριστόπουλος
                                                                                       Α. Κοτσιαφίτη
                                                                                      Π.Μαρκοστάμος
                                                                                         Β.Δ.Κυριαζής
                                                                                       Κ.Αγγελούσης
                                                                                          Κ.Σούλιας
                                                                                           Α.Γκιώνης
                                                                                          Ζ.Καζάνας
                                                                                       Γ.Σκαμπερδόπουλος
                                                                                            Κ.Δούρος
                                                                                            Γ.Ρούσσης

Ο Δήμαρχος Λοκρών Κος. Νικόλαος. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:
Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: 1. Α. Κατσούλης, 2. Γ. Πάσσα, 3. Μ. Δουμάνη
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Γ. Ρουμπής, 2. Δ.Κυριαζής , 3.Α. Ευθυμίου,
4. Σ. Σαρηγιάννης
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Δ. Γλουστιάνος , 2. Α. Πλατίτσας,
3. Γ. Μύθης , 4. Ι. Σκορδάς
Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων: 1. Ι. Γιαννάρας,
Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων: 1. Ι. Λιάρτης , 2. Α. Λάμπρου,
Στην Αταλάντη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, 31 Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19,30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθμ. 2978 - 17/03/2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων μελών ( 21 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του Δήμου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 9ο: Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας 

Ο Πρόεδρος ερχόμενος στο Θέμα της ημερήσιας διάταξης περί " Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας " έδωσε το λόγο στο Κο Δήμαρχο Νικόλαο Λιόλιο ο οποίος είπε τα εξής:

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας(ΟΕΚΑΙ) έχει ξεκινήσει ενέργειες για την καθιέρωση της «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας»
με προτεινόμενη ημερομηνία την 20η Μαΐου.
Η ΚΕΔΕ με το αριθμ.491/17-2-2016 έγγραφό της με στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, την προβολή και την διάδοση της πολιτιστικής μας ταυτότητας καλεί όλα τα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας να εκδώσουν ψήφισμα στήριξης αυτής της προσπάθειας.
Η καθιέρωση της «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας» αποτελεί μια κορυφαία πρωτοβουλία που θα αναδείξει την ανεκτίμητη προσφορά του Ελληνισμού στον Παγκόσμιο Πολιτισμό και στοχεύει στην προβολή της Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας και την ανάδειξη της ιστορικής τους παρουσίας. Η Ελληνική Γλώσσα και ο Ελληνικός Πολιτισμός, συνιστούν την ουσία του Ελληνισμού, των αρχών, των κανόνων, των αξιών και των ιδανικών του σε μια διαχρονική συνύπαρξη που διαρκεί μέχρι τις μέρες μας.
Καλούμαστε όλοι να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή και να προσθέσουμε το λιθαράκι μας για την καθιέρωση της «Παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοιτοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού έλαβε και πάλι το λόγο κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα,
1.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
3.το αριθμ.491/17-2-2016 έγγραφο της ΚΕΔΕ καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο ΥΠΕΡ τάσσονται όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας» με προτεινόμενη ημερομηνία την 20η Μαΐου:

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΚΡΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/31-3-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/48/2016
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λοκρών, με ομόφωνη απόφασή του στηρίζει και συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας (ΟΕΚΑΙ) και την Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας» με προτεινόμενη ημερομηνία την 20η Μαΐου.
Πρόκειται για μια κορυφαία πρωτοβουλία που αναδεικνύει την ανεκτίμητη προσφορά του Ελληνισμού στον Παγκόσμιο Πολιτισμό και στοχεύει στην προβολή της Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας και την ανάδειξη της ιστορικής της παρουσίας.
Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός, συνιστούν την ουσία του Ελληνισμού, των αρχών, των κανόνων, των αξιών και των ιδανικών του. Είναι η πολύτιμη παρακαταθήκη των προγόνων μας, με αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια. Αποτελεί καθήκον για όλους μας, να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή και να γίνουμε «συνοδοιπόροι» σε αυτό το «ταξίδι» για την καθιέρωση της «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 3/48/2016
...................................................................................................................................................
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ
Ν.Λιόλιος                                               Η.Κολομτσάς             Γ.Σταθουλόπουλος, Ι.Θεοδοσίου-Συροπούλου ,
                                                                                                          Β.Καρατράντος, Ι.Χριστοφόρου,
                                                                                                     Α.Θεοχάρης, Γ.Γουρνάς, Γ.Βλαχάβας,
                                                                                                Ι.Κούρος, Ν.Παπαχριστόπουλος, Β.Δ.Κυριαζής
                                                                                               Α. Κοτσιαφίτη, Δ.Τσοχαντάρης, Π.Μαρκοστάμος,
                                                                                                 Κ.Αγγελούσης, Κ.Σούλιας, Α.Γκιώνης, Ζ.Καζάνας
                                                                                                      Γ.Σκαμπερδόπουλος, Κ.Δούρος, Γ.Ρούσσης


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ν.ΛΙΟΛΙΟΣ

Nessun commento:

Posta un commento