Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Tακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 10.03.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30 μ.μ. με θέματα:
1. 2η Αναμόρφωση οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής – ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π (αρ. αποφ. 31/2016 Δ.Σ.) (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου – Καβρουδάκη).
2. Έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» προϋπολογισμού 33.737,40 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 4.752,04 ευρώ, σύνολο 38.489,44 ευρώ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
3. Έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης 21.999,96 € σε βάρος του Κ.Α 15.6473.01 προϋπολογισμού 2016 για «Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω των ομάδων δραστηριοτήτων των ΚΑΠΗ Δήμου Αγίας Παρασκευής». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
4. «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης κινηματοθεάτρων για το έτος 2016» (εισήγηση: Γεν. Γραμ. κ. Σ. Κασαπίδης).
5. «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης κινηματοθεάτρων για το έτος 2016» (εισήγηση: Γεν. Γραμ. κ. Σ. Κασαπίδης).
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση Ψηφίσματος με θέμα «Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 56/16 ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ) (εισήγηση: Aντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης)