ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

domenica 7 febbraio 2016

Τα δριμύτατα σκόρ(α)δα Τήνου στον Πλούτο του Αριστοφάνη

ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

prw`ton de; pavntwn tw`  Neokleivdh  favrmakon 
kataplasto;n ejneceivrhse trivbein, 
ejmbalw;n skorovdwn kefala;" trei`" Thnivwn
Πρώτα πρώτα για το Νεοκλείδη
 άρχισε να τρίβει ένα φάρμακο για κατάπλασμα

        κι έβαλε τρία κεφάλια σκόρδα τηνιακά


Scovlia
o{ti ejn th`  Thvnw  mia`  tw`n Kuklavdwn nhvsw  o[fei" kai; skorpivoi deinoi; ejgivnonto h] o{ti hJ Th`no" drimuvtata skovroda fevrei. H Th`no" de; au{th qhriwvdh" dokei` ei\nai.
Nessun commento:

Posta un commento