ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

mercoledì 14 ottobre 2015

Caro Marco, ho avuto la fortuna di trovarti sulla mia strada e insieme abbiamo fatto un bel tratto di strada


Marco Galdi à FEDERAZIONE DELLE COMUNITA' ELLENICHE IN ITALIA-FCCEI
40 min
Επιστολή προς τον φίλο μου Γιάννης Κορίνθιος
Caro Jannis,
la vita ci ha insegnato come ogni vicenda umana abbia, per definizione, un inizio ed una fine: l’inizio, colmo di entusiasmo, di buoni propositi e progetti; la fine, talora ricca di soddisfazioni per i risultati raggiunti, talaltra di rammarico per ciò che doveva essere e non è stato.
La conclusione dei percorsi è sempre, in ogni caso, tempo di bilanci.
La decisione di fare spazio a nuove leve nella Federazione ti fa onore: comprova il profondo distacco da logiche di potere, che non ti sono mai appartenute.
Ma pone anche chi, come me, ha lavorato al tuo fianco, nella condizione strana, inusuale, di fare suo malgrado un bilancio di questi anni di umanità, cultura, iniziative, passione, dedizione …
Senza di te, Jannis, non sarebbe mai nata la Società Filellenica Italiana; senza di te (qualche giorno fa per scherzo ti ho definito “il più grande comunicatore dopo Demostene”) anche quel gesto di impulso con il quale dichiarai di donare il mio stipendio di Sindaco alla Grecia sarebbe rimasto nelle cronache di qualche giornale locale…
Tanti eventi non ci sarebbero stati senza di te, dalla notte della Grecia, alla Settimana ellenica di Elea, dal convegno all’Accademia dei Lincei all’audizione al Parlamento Ellenico, fino alle giornate di Cuma del prossimo mese di novembre…
E immagino quanti, come me, altrove, hanno fatto la stessa esperienza di condivisione ed hanno fatto Cultura, insieme a te. 
Quest’anno, il 24 ottobre, come Società Filellenica Italiana abbiamo organizzato, nella mia città, una manifestazione pubblica per ricordare a tutti l’influenza della lingua e della cultura greca sulla nostra Civiltà.
Sono certo che anche questo ambizioso progetto, di festeggiare nel mondo la giornata dell’ellenofonia, da te proposto per conto della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche d’Italia, troverà presto la consacrazione ufficiale nel decreto del Presidente Paulopoulos.
In ogni caso, ogni anno noi festeggeremo il 24 ottobre: perché, caro Jannis, ci hai insegnato a riconoscere l’Elleno che è dentro di noi, nel nostro DNA, nella nostra storia, nei nostri sentimenti più profondi.
Σας ευχαριστώ, Jannis.
Marco Galdi


Δεν τα λες καλά, φίλε μου.
Χωρίς εσένα, Μάρκο, εμείς οι Έλληνες θα είχαμε λίγα βήματα τα τελευταία πέντε χρόνια.
Aυτή είναι η αλήθεια.
Aδελφέ μου Μάρκο, εμείς οι δυο θα συνεχίζουμε να συνοδοιπορούμε στα ίδια μονοπάτια. 
Continuiamo il nostro cammino, fratello mio.

Nessun commento:

Posta un commento