ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

martedì 16 dicembre 2014

Σημερινό πρόγραμμα Βουλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

17.12.2014 


1. Ώρα 9.00΄π.μ. - Αίθουσα  «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223) θα συνεδριάσει η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης:Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «A) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ασημίνα Σκόνδρα και Αφροδίτη Θεοπεφτάτου.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον και κατά το άρθρο 109 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ.4 του Κ.τ.Β., η  Έκθεση του άρθρου 91 παρ.6 θα υποβληθεί μέχρι σήμερα Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14.00΄.
 
2. Ώρα 10.00΄π.μ. - Αίθουσα Γερουσίας θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Παρουσίαση των δράσεων της Φιλελληνικής Εταιρείας Ιταλίας από τους κ.κ. Luis Godard, Σύμβουλο του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ιταλίας για πολιτιστικά θέματα, Marco  Galdi, Πρόεδρο της Φιλελληνικής Εταιρείας Ιταλίας και Filippo d’ Oria, Καθηγητή, Επιστημονικό Διευθυντή της Φιλελληνικής Εταιρείας Ιταλίας, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής.
Στη συνεδρίαση θα παραστούν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Ρώμη, κ. Θεμιστοκλής Δεμίρης και ο κ. Ιωάννης Κορίνθιος, Καθηγητής, Πρόεδρος  της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας.

Nessun commento:

Posta un commento